pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 17 lutego 2021
 • 18 lutego 2021
 • wyświetleń: 10630

Burmistrz odpowiedział na petycję mieszkańców ws. wycinki drzew

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowana została odpowiedź burmistrza Dariusza Skrobola na petycję mieszkańców ws. wycinki drzew wzdłuż DW 939. Pod dokumentem podpisało się blisko 2,5 tysiąca osób. Jak czytamy w piśmie burmistrza do mieszkańców, "projekt odcinków ścieżek rowerowych wykonany został tak, by zminimalizować ingerencję w działki prywatne, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa lub prowadzona jest działalność gospodarcza, a także by ograniczyć wycinkę drzew. Całkowite uniknięcie wycinki było jednakże niemożliwe". Dariusz Skrobol zwraca również uwagę, że utworzenie dokumentacji projektowej było poprzedzone szeregiem spotkań dotyczących opracowania koncepcji przebiegu tras rowerowych. Poniżej publikujemy pełną treść odpowiedzi na petycję mieszkańców.

Wycinka drzew wzdłuż ulicy Cieszyńskiej - 17.02.2021
Wycinka drzew wzdłuż DW 939 - 16.02.2021 · fot. BM / pless.pl


W związku z publikacją odpowiedzi na petycję poprosiliśmy burmistrza Dariusza Skrobola o komentarz w tej sprawie. - Przed wystosowaniem odpowiedzi zaprosiłem przedstawicieli stowarzyszenia na spotkanie, podczas którego moglibyśmy w oparciu o projekt inwestycji omówić rzeczowo i merytorycznie punkty związane z budową ścieżek rowerowych w gminie Pszczyna. Pozwoliłoby to autorom petycji na pełne zapoznanie z przedsięwzięciem, jego zakresem i etapami, a także przebiegiem postępowań poprzedzających budowę, co w piśmie stowarzyszenia oraz jego wypowiedziach medialnych nie zostało ujęte lub zostało niedoprecyzowane. Do spotkania nie doszło.

Burmistrz podkreśla, że projekt uzyskał wszystkie niezbędne decyzje, w tym o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Na etapie prowadzonych postępowań administracyjnych dla tych decyzji nie wpłynęły żadne uwagi mieszkańców dotyczące planowanego wycięcia drzew.

- W tym miejscu nie kryję zdziwienia, że w tej chwili realizowany projekt krytykują osoby, które od dawna brały udział w spotkaniach dotyczących przygotowania koncepcji lub miały pełen dostęp do dokumentacji na każdym jej etapie i wówczas nie zgłaszały swoich uwag dotyczących wycinki drzew, a robią to dopiero teraz - komentuje Dariusz Skrobol i dodaje: - Doceniając zainteresowanie tematem zieleni podtrzymuję zaproszenie dla stowarzyszenia. Podstawą podejmowania wielu działań są wielostronne rozmowy. Jak pokazują liczne przykłady, tematy podjęte we wcześniejszym terminie pozwalają na taką organizację inwestycji, by te zaspokajały potrzeby jak największego grona mieszkańców.

Wycinka drzew wzdłuż ulicy Cieszyńskiej - 17.02.2021
Wycinka drzew wzdłuż ulicy Cieszyńskiej - 16.02.2021 · fot. BM / pless.pl


Odpowiedź na petycję ws. wycinki drzew

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na petycję z dnia 1.02.2021r. w sprawie zaprzestania wycinki drzew przy drodze wojewódzkiej nr 939 informuję, iż w dniu 15.04.2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Pszczyna w celu realizacji projektu pn.: "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" planowanego do realizacji przy udziale środków UE w ramach RPO WŚL 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

W niniejszym porozumieniu Powiat Pszczyński zobowiązał się do budowy centrum przesiadkowego w Pszczynie przy ul. Sokoła, a z kolei gmina Pszczyna podjęła się zaprojektowania i budowy tras rowerowych od wspomnianego centrum przesiadkowego do granic gminy Pszczyna. Zgodnie z ustaleniami jest to osiem następujących odcinków tras rowerowych:
 • Odcinek N1 - N2 - wzdłuż DW 933 po stronie południowej - od ul. Konopnickiej do drogi gruntowej, ok. 0,170 km
 • Odcinek N-B - wzdłuż DW 933 po stronie południowej - od skrzyżowania z ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach do ul. Rudawki w Rudołtowicach, ok. 3,100 km
 • Odcinek I-J - od ul. Sokoła (centrum przesiadkowego) przez park, ul. Katowicką, K. Miarki, Łowiecką, Myśliwską do przystanku kolejowego w Piasku, ok. 4,750 km
 • Odcinek G-H1 - od ul. Sokoła (centrum przesiadkowego) ul. Kościuszki, Bogedaina, chodnik przy policji do ul. Bielskiej, śladami chodnika do ul. Dobrawy, wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej Curie do skrzyżowania ul. Marii Skłodowskiej Curie z ul. Grzebłowiec przez osiedle Piastów, ok. 2,200 km
 • Odcinek G1-F1 od ronda na ul. Bogedeina, ul. Korfantego do ronda Miast Partnerskich (ul. Cieszyńska), ok. 0,310 km
 • Odcinek F1-F2 - od ronda Miast Partnerskich (ul. Cieszyńska) wzdłuż DW 939 do ul. Fitelberga w Łące, ok. 2,700 km
 • Odcinek F2-F3 - od ul. Fitelberga w Łące wzdłuż DW 939 do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej, ok. 6,569 km
 • Odcinek N-O - od ul. Męczenników Oświęcimskich (DW933) do Kościoła w Ćwiklicach ok. 0,39 km


W przypadku dwóch odcinków tras rowerowych, o budowie których mowa w Państwa petycji, tj. odcinków F1-F2 oraz F2-F3, ścieżka rowerowa przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej 939. Zgodnie z tym na etapie przygotowania dokumentacji projekt wymagał konsultacji z administratorem drogi, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W toku rozmów z administratorem drogi ustalono lokalizację ścieżki rowerowej wzdłuż krawędzi jezdni DW 939. Ponadto na inwestorze spoczął obowiązek odtworzenia systemu odwodnienia, budowy kanalizacji deszczowej, obowiązek przebudowy sieci, nasypów, chodników, skarp, wygrodzenia, systemu oświetlenia. Przy dostosowaniu się do wszystkich wytycznych i wymogów projekt tych dwóch odcinków ścieżek rowerowych wykonany został tak, by zminimalizować ingerencję w działki prywatne, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa lub prowadzona jest działalność gospodarcza, a także by ograniczyć wycinkę drzew. Całkowite uniknięcie wycinki było jednakże - chociażby z powyżej podanych powodów - niemożliwe.

Nadmienię, że utworzenie dokumentacji projektowej było poprzedzone również szeregiem spotkań dotyczących opracowania koncepcji przebiegu tras rowerowych rozchodzących się od centrum przesiadkowego w Pszczynie. Poza pracownikami Urzędu Miejskiego w Pszczynie w spotkaniach udział brali również przedstawiciele strony porozumienia, czyli Starostwa Powiatowego w Pszczynie, wśród nich pan Arkadiusz Gardiasz, będący również radnym miejskim, a od kwietnia 2016 roku przewodniczącym zarządu osiedla Kolonia Jasna w Pszczynie, przez które przebiega jedna z tras, a której dotyczy Państwa petycja. Na tym etapie z żadnej ze stron i uczestników nie wpłynęły formalne uwagi dotyczące wycinki na planowanym przebiegu tras rowerowych.

W oparciu o powyższe wykonany został projekt funkcjonalno-użytkowy dla wytyczenia nowych ciągów rowerowych w celu poprawy komunikacji niskoemisyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dokumentacja została ukończona 30 listopada 2016 roku. Planowana budowa ścieżki wytyczona została według zaleceń wzdłuż jezdni i chodnika.

Po przekazaniu projektu inwestorowi dokument był do wglądu dla wszystkich zainteresowanych osób, w tym radnych oraz mieszkańców.

Na domiar tego, 6 sierpnia 2019 roku w odpowiedzi na interpelację radnych Rady Miejskiej w Pszczynie Michała Ziebury, Arkadiusza Gardiasza i Marka Szklorza wymienionym radnym przekazane zostały wersje elektroniczne projektów wstępnych: odcinek F1-F2 wzdłuż DW939 od Ronda Miast Partnerskich i odcinek
F2-F3 wzdłuż DW939 od ul. Fitelberga w Łące do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej. Również w tym momencie, tj. po przekazaniu dokumentacji wstępnej, do Urzędu Miejskiego w Pszczynie ze strony radnych ani ze strony mieszkańców nie wpłynęły jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące wycinki drzew na potrzebę budowy trasy rowerowej na wymienionych odcinkach.

Wobec powyższego, realizując zobowiązanie wynikające z porozumienia między Powiatem Pszczyńskim a gminą Pszczyna Burmistrz Pszczyny, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego, uzyskał decyzje Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych nr 13/2020 z dnia 17.12.2020 (odcinek F1-F2) i nr 2/2021 z dnia 07.01.2021 (odcinek F2-F3) stanowiące podstawę do wykonania robót budowlanych, w tym wycinki drzew w pasie drogi wojewódzkiej od ronda Miast Partnerskich w Pszczynie do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 z ul. Brzozową w Wiśle Wielkiej.

Dodać należy, że decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych zostały poprzedzone uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydanych przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Również na etapie prowadzonych postępowań administracyjnych dla w/w. decyzji nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące planowanego wycięcia drzew.

Ponadto - jak podano w uzasadnieniu decyzji środowiskowych - inwestycja ta nie spowoduje pogorszenia jakości sanitarnej, a wręcz przewiduje się, że zwiększenie płynności ruchu poprzez ułożenie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także nie spowoduje wzrostu zagrożenia dla gatunków chronionych w ramach obszaru Natura 2000.

Oczywiście gmina Pszczyna - jak każdy inwestor - zdaje sobie sprawę, że wycinka drzew nigdy nie spotyka się z pełną społeczną akceptacją. Pragnę jednak ponownie zauważyć, że w trakcie prowadzenia całego postępowania (zwłaszcza postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach i także po ogłoszeniu decyzji) nie wpłynęły żadne uwagi i skargi mieszkańców. Mimo to, wiedząc jak ważnym elementem otoczenia jest zieleń, gmina Pszczyna, realizując zasadę zrównoważonego rozwoju i dbania o stan środowiska naturalnego, samodzielnie postanowiła o wykonaniu nasadzeń zastępczych w skali 4 zasadzone drzewa za 1 wycięte. W rezultacie w najbliższym czasie posadzonych zostanie 1000 drzew, między innymi na terenie Pszczyny, Łąki, Wisły Małej oraz Piasku.

Pragnę dodać, że sama realizacja projektu związanego z budową ścieżek rowerowych jest odpowiedzią na wieloletnie oczekiwania mieszkańców miasta i sołectw, między innymi Łąki, którzy od dawna sygnalizowali potrzebę przeprowadzenia takiej inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa kierowców, pieszych i rowerzystów. Zadaniem Gminy Pszczyna jest przygotowanie takiej infrastruktury, która zapewni mieszkańcom spokojną, pewną i bezpieczną drogę.

Na drodze wojewódzkiej 939, gdzie budowane są ścieżki rowerowe, w przeszłości dochodziło do wielu wypadków, niestety również do śmiertelnych, w tym z udziałem rowerzysty. Budowa ścieżek rowerowych ma zminimalizować takie ryzyko, a równocześnie być zachętą do korzystania z alternatywnych form transportu, w tym rowerowego, który już dziś jest bardzo popularny wśród mieszkańców gminy i turystów.

Mając na uwadze powyższe, a jednoczenie doceniając Państwa zainteresowanie ochroną drzewostanu podczas prowadzenia inwestycji - informuję, że nie ma uzasadnienia dla wstrzymania prac związanych z prowadzoną inwestycją, ponieważ inwestycja prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi administratora drogi, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Budowa została poprzedzona spotkaniami, a bieżąca dokumentacja była dostępna i udostępniana osobom zainteresowanym.

Odpowiadając na Państwa petycję pragnę również zauważyć, że zawiera ona niesprawdzone i nieprawdziwe informacje, które mogły wprowadzać w błąd opinię publiczną i osoby ją podpisujące. Na odcinkach F1-F2 oraz F2-F3 żadne drzewo nie ma średnicy 350 cm (czyli obwodu ok. 1100 cm), a taką informację podano w petycji. W rzeczywistości największa topola czarna przeznaczona do wycięcia posiada w obwodzie 471 cm i podobnie jak większość starych drzew jest ona w złym stanie (posiada wyłamane konary, wrota inwazji grzybów patogenicznych oraz martwice powierzchniowe), co również nie zostało ujęte w petycji, a jest niezwykle istotne w przypadku bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Wszelka dokumentacja dotycząca procesu inwestycyjnego, która jest w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Pszczynie może zostać Państwu udostępniona po wcześniejszym umówieniu z właściwymi pracownikami Urzędu.

Z poważaniem
burmistrz Dariusz Skrobol

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.